Polychrome mountains, Denali

Photographer: Rob Bain

Polychrome mountains, Denali

Photographer: Rob Bain